Privatumo politika

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos.

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja

UAB „Proservis” (toliau – Proservis), įmonės kodas: 300142554, PVM mokėtojo kodas: LT100001923116 

Adresas: Savanorių pr. 194, „Nordic“ verslo centras, LT – 44151 Kaunas, Lietuva, tel.: +370 37 209777, el. p.: info@proservis.eu

ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Proservis juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

II. Asmens duomenų tvarkymo principai.

  2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

  2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

  2.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

   2.3.1. duomenų subjektas duoda savanorišką sutikimą;

   2.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

   2.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Proservis arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

   2.3.4. ypatingi asmens duomenys nėra kaupiami ir tvarkomi.

  2.4. Asmens duomenys gali būti atnaujinti.

  2.5. Asmens duomenys bus sunaikinti automatiškai po [DAYS] d. nuo momento, kai klientas daugiau neturės aktyvių paslaugų ir neliks kitų su paslaugomis susijusių klausimų derinimo poreikio (pvz. įsiskolinimo).

  2.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

  2.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

  2.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

III. Pateikti duomenis ir naudotis el. paslaugomis gali:

  3.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus;

  3.2. juridiniai asmenys;

  3.3. aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

IV. Slapukai (angl. „cookies”).

4. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Naudodamasis el. paslaugomis sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus el. paštu helpdesk@proservis.eu.

V. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.

5.1. Proservis gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  5.1.1. apdoroti Jūsų užsakymus;

  5.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitas faktūras);

  5.1.3. spręsti problemas, susijusias su teikiamomis paslaugomis;

  5.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  5.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais (tik tuo atveju, jei su šiuo punktu sutikote).

5.2. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Proservis įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.3. Proservis gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, pvz. duomenis apie įsigytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

VI. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

6. Proservis pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

6.1. Domeno paslaugos atveju duomenys (paslaugos tvarkymo tikslu) bus perduoti Domeno Registrui;

6.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VII. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

7.1. bet kada, savarankiškai, keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją;

7.2. nesutikti kad būtų tvarkomi asmens duomenys ir nepateikti asmeninių duomenų;

7.3. nemokamai susipažinti su savo asmens duomenimis, būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;

7.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti, perkelti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

7.5. pateikti prašymą* dėl asmens duomenų tvarkymo. Proservis, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos**, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu helpdesk@proservis.eu arba paštu: Savanorių pr. 194, Kaunas LT-44151);

       * Reglamentas (ES) 2016/679 numato pagrindus, dėl kurių tenkinti duomenų subjekto prašymą gali būti atsisakyta. Reglamento (ES) 2016/679 12 straipsnio 5 dalis numato, kad, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, duomenų valdytojas gali arba imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

       ** Reglamentas (ES) 2016/679 numato vieno mėnesio terminą pateikti atsakymui į duomenų subjekto prašymą.

7.6. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvoje, dėl galimai netinkamai tvarkomų asmens duomenų (reglamentas (ES) 2016/679 nurodo, kad VDAI institucija nustatoma atsižvelgiant į tai, kur yra įsikūrusi organizacijos, t.y. Proservis buveinė).

VIII. Privatumo politikos keitimas.

8.1. Proservis turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas el. priemonėmis.

8.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. sistemoje.

8.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu helpdesk@proservis.eu arba paštu: Savanorių pr. 194, Kaunas LT-44151) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis paslaugomis.

8.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.